داستان مریت


به نام خداوند مهربان


هذا من فضل ربی ...

این هم لطف پرودگار من است ...

پنجاه سال پیش و در برهوت کتاب و نان آنگاه که استاد الفبای انگلیسی را در گوشم زمزمه می‌کرد هرگز نمی‌دانستم قرار است خیمه‌ای بنا کنم تا روزگاری بیش از 1 میلیون نفر در آن کسب دانش کنند؛ مهندس و وکیل و دکتر و وزیر شوند و بالنده.

مریت دستاورد 33 سال پژوهش و آموزش و تدریس زبان انگلیسی از گچ و تخته های چوبی دیروز است تا دنیای دیجیتال امروز ، سفری پر ماجرا و سرشار از روزها و لحظات تلخ و شیرین اما گرانبها و به یاد ماندنی.

سر بر سجده شکر می نهم و بی هیچ ادعایی مجموعه حاضر را به همه شهیدان تاریخ و فرزندان سرزمینم تقدیم میکنم. باشد که از آن بهره‌مند شوند.